S1 Ekonomi Syari’ah (E.S)

Ketua Prodi 

H. Naelul Azmi, S.E.I, M.H

Sekretaris Prodi Ekonomi Syari’ah (E.S)

Rahardi Mahardika, M.M

Staf Akademik

Elah Nurhasanah, M.S.I